VÅRA POLICYS

HÅLLBARHETSPOLICY

Mitta är ett konsultföretag inom samhällsbyggnad och miljö. Vi arbetar inom flera affärsområden: Mätning, Geoteknik, Geolab, Miljö och Vatten, i samtliga förekommande skeden från förstudier till genomförandeskeden.

För oss på Mitta innebär hållbarhet att värna om miljön, skapa en trygg arbetsmiljö för våra anställda och ta ett aktivt samhällsansvar. I våra beslut ska hållbarhetsperspektivet vara integrerat och resultera i nöjda kunder, nöjda medarbetare och bidra till att Mitta är en god samhällsaktör.

Mitta ska i samarbete med våra kunder sträva efter att minimera företagets miljöpåverkan genom att:

• Erbjuda våra uppdragsgivare tjänster och lösningar som bidrar till en hållbar utveckling inom miljö och samhällsbyggnad och föreslå tekniska lösningar med minsta möjliga hälso- och miljöpåverkan.

• Främja resurshushållning för minskad miljöbelastning och välja miljöanpassade transporter där så är möjligt.

• Tillse att våra anställda har en hög kompetens inom hållbarhetsområdet.

• Skapa en säker och trygg miljö för våra medarbetare.

• Säkerställa att våra anställda trivs och utvecklas i sitt dagliga arbete.

• Uppfylla gällande legala och andra krav avseende miljö, arbetsmiljö, diskriminering, korruption och mänskliga rättigheter och kontinuerligt förbättra vårt hållbarhetsarbete.

• Väga in relevanta miljöaspekter vid inköp av produkter och tjänster och samarbeta med våra leverantörer och entreprenörer i hållbarhetsfrågor.

KVALITETSPOLICY

Mitta är ett konsultföretag inom samhällsbyggnad och miljö. Vi arbetar inom flera affärsområden: Mätning, Geoteknik, Geolab, Miljö och Vatten, i samtliga förekommande skeden från förstudier till genomförandeskeden.

Mitta ska genom ett professionellt och ansvarskännande arbetssätt skapa ett konkurrenskraftigt företag som ger våra kunder bästa möjliga service. Våra kunder ska känna förtroende för vårt företag och vi ska vara ett naturligt förstaval när ett affärsbehov uppstår.

För att klara av våra åtaganden ska vi:

• Vara lyhörda för våra kunders behov och ideer.

• Hålla en hög servicenivå, som uppfyller eller överträffar kundernas förväntningar avseende produktkvalitet, leveranssäkerhet och personligt bemötande.

• Samarbeta med leverantörer och samarbetspartners i kvalitetsfrågor.

• Öka kompetensen hos våra medarbetare för att skapa mervärde för våra kunder och i vår verksamhet.

• Identifiera och förstå kundernas förväntningar, mäta kundernas uppfattningar om oss och vidta förbättringsåtgärder som ökar kundtillfredsställelsen.

• Möjliggöra för våra medarbetare på alla nivåer att fortlöpande driva verksamhetsförbättringar utmed hela värdekedjan från leverantör till kund.

Ladda ned som pdf här.