LABORATORIETJÄNSTER

Mitta Lab i Luleå och Stockholm är ackrediterade av Swedac för väg- och geotekniska laboratorieundersökningar. Detta innebär att laboratorierna utför undersökningar enligt gällande standarder och rutiner samt genomför regelbunden egenkontroll och kalibrering av utrustningen, vilket garanteras genom Swedacs regelbundna kontroller. I särskild bilaga redovisas mätosäkerhet för ackrediterade metoder. Målsättningen är att ackreditera Mitta laboratorium i Göteborg inom kort.

ANALYSMETODER BALLASTLAB

Allmänna bestämmelser

Mitta Lab ansvarar för att inlämnade prover analyseras enligt angivna gällande standarder. Inlämnade ostörda prover förvaras normalt upp till tre månader, längre tid mot ersättning. Övriga prover sparas endast om så överenskommits vid beställningen och då mot ersättning. Provresultat avser endast provad mängd.

Geometriska egenskaper

Bestämning av kornstorleksfördelning - Siktning
Vi utför både tvättsiktning och torrsiktning på material från 0,063 mm och uppåt. Resultatet redovisas i en graf tillsammans med eventuella materialkrav. Provmängden som behövs för analysen styrs av största fraktionen i materialet. Analysen kan kompletteras med sedimentationsanalys för material mindre än 0,063 mm.

Krossytegrad
Bestämning av andel krossade och brutna ytor hos grov ballast. Detta visar på hur hög friktion det är mellan kornen vilket påverkar materialets bärighet.

Bestämning av kornform - Flisighetsindex
Resultatet bestäms genom att sikta materialet först genom siktar med kvadratiska hål och sedan spaltsiktar för att särskilja mer kubiska korn från flisigt material.

Bestämning av kornform - LT-index
Uppmätt förhållande mellan längd och tjocklek på kornen.Försöket går ut på att mäta längd och tjocklek på enskilda korn med hjälp av dragtolk eller skjutmått

Mekaniska och fysikaliska egenskaper

Kulkvarnsvärde
Bestämning av motstånd mot nötning av dubbdäck. Analysen kan även användas för kontroll av bergmaterials kvalitet. I analysen rullar materialet runt tillsammans med stålkulor och vatten i en roterande trumma med ribbor. Vanligtvis testas fraktionerna 11,2-16 mm, men analysen kan anpassas beroende på materialets användningsområde. Kulkvarnsvärde redovisas som ett medelvärde av två delprov.

Micro-Deval
Bestämning av nötningsmotstånd. I analysen rullar materialet runt tillsammans med stålkulor och vatten i en roterande trumma. Vanligtvis testas fraktionerna 10-14 mm, men analysen kan anpassas beroende på materialets användningsområde, bland annat vid test av JVG-material. Micro-Devalvärdet redovisas som ett medelvärde av två delprov.

Los Angelestal (LA-tal)
Bestämning av motstånd mot fragmentering. I analysen rullar materialet runt tillsammans med stålkulor i en roterande trumma. Vanligtvis testas fraktionerna 10-14 mm, men analysen kan anpassas beroende på materialets användningsområde, bland annat vid test av JVG-material.

Vattenabsorption och korndensitet
Bestämning av tätheten hos materialets korn, samt dess förmåga att absorbera vatten.

Tung laboratoriepackning
Provningsmetod för laboratoriemässig bestämning av referensdensitet och vatteninnehåll – Proctorinstampning.

Materialet testas med olika vattenkvoter för att bestämma vilken vattenkvot som är optimal för att uppnå maximal torrdensitet. Provets storlek samt vilken packningsenergi testet kräver avgörs av materialets kornstorleksfördelning.

Packningskontroll
Genom packningskontroller utreder vi egenskaper som torrdensitet, skrymdensitet, vattenkvot, luftporhalt och packningsgrad. Vi utför packningskontroll med vattenvolymeter, sand replacement test och Troxler (Nuclear density gauge) och utför även plattbelastning (Plate Load Test).

Kemiska analyser
Halten humus, saprofytiskt nedbrutna växt- och djurdelar.
Vi utför även dessa analyser (ej ackrediterade)

  • Kloridhalt
  • Svavelhalt
  • Bedömning av tjärinnehåll i asfaltsbeläggning

Petrographic analyses  
Petrografiska analyser används för att utvärdera aggregat avsedda att användas för betong (RILEM AAR-1), obunda lager, asfalt och järnvägsmakadam.  

För betong utvärderas aggregat för potentiell alkalisilikareaktivitet (ASR) genom petrografisk analys av tunnslip under ett polarisationsmikroskop, inklusive kvantifiering av mikrostruktur. Bedömning av lämplighet för betong genomföra enligt gällande standarder: SS-EN 12620:2008, SS 137003:2015 samt riktlinje RILEM AAR-1.  

Bestämning av frikrossad glimmer 
Bestämning av frikrossad glimmer enligt TDOK 2014 metod B.  

Borrkärnekartering 
Borrkärnekartering inklusiv enaxiella tryckhållfasthetstester, rock quality designation (RQD) och rock mass rating (RMR).  

Kemisk analys av bergmaterial 
Svavelhalt och tungmetaller inkl. arsenik. 
Acid-base accounting (ABA) 

ANALYSMETODER GEOTEKNIKLAB

Bestämning av klassificeringsegenskaper

Okulär jordartsbedömning - inkl. materialtyp och tjälfarlighets klassificering

Vattenkvot och Torrsubstans

Flytgräns där används fallkon apparaten där två metoder kan appliceras, enpunktsbestämning samt flerpunktsbestämning. Casagrande metoden är också tillgänglig.

Plasticitetsgräns

Skrymdensitet på störda/ostörda prover

Kompaktdensitet (particle density)

Glödgningsförlust - 950º

Organisk halt - 950º

Kornstorleksfördelning,  0,063 - 63 mm 

Sedimentationsanalys 0,002 - 0,063 mm, Hydrometermetoden eller Pipettmetoden kan används.

Torrsiktning - kräver låg finjordshalt, 0,063 - 63 mm

Laboratoriepackning, enligt Proctor metod där kan proverna packas vid standard eller modifierade packningsenergi.

 

Bestämning av hållfasthetsegenskaper

Odränerad skjuvhållfasthet enligt Svenska standarden eller enligt ISO standard.

Direkt skjuvförsök, typ SGI, (dränerat/odränerat försök) vid fördefinierad normalspänning

Direkt skjuvförsök, skjuvbox (dränerat försök) vid fördefinierad normalspänning

Enaxliga tryckförsök, naturliga eller packade prover

Triaxialförsök på naturliga eller packade prover där kan olika metoder tillämpas, UU, CD, CU. Aktivt och passivt belastningsläge kan också tillämpas.

 

Bestämning av kompressionsegenskaper

CRS-försök

Krypförsök vid fördefinierad normalspänning

Ödometer ø 50 och 100 mm vid olika belastning/avlastning steg

Torv egenskaper

Både störda och ostörda prover kan analyseras för okulär jordartsbedömning, vattenkvot, skrymdensitet, humifieringsgrad (enl. von Post).

Kemisk stabilisering

Jordprover kan blandas med olika stabiliseringsämne t.ex. kalk, cement, flyg aska och dessutom alla möjliga rest produkter. Proverna kan testas vid olika vatten- och stabiliseringskvoter. Påverkan av härdningstiden kan också undersökas.  

Hydrauliska egenskaper

Hydraulisk konduktivitet kan bestämmas på olika metoder,

Rörpermeameter

Nippelpermeameter

CRS – cell metod

Triaxial-cell metod

Mobila laboratorier

Kvalitet och effektivitet
Inom vår inriktning har vi det enda ackrediterade fältlaboratoriet i Sverige. Det innebär att vi har ett opartiskt och internationellt accepterat godkännande av att ha kompetens, system och rutiner för att utföra de analyser vi är ackrediterade för. En kvalitetsstämpel helt enkelt. Dessutom är två av våra stationära laboratorier ackrediterade. Det betyder att vi kan erbjuda samma höga kvalitet på våra analyser i projekt över hela landet. Genom att etablera ett mobilt laboratorium på arbetsplatsen kan vi korta ner tiden från provtagning till färdigt analyssvar avsevärt. Med kortare transportsträckor bidrar vi till en bättre miljö och en bättre ekonomi.

Inriktningsområde
Med Mobila laboratorier inriktar vi oss framförallt på diverse fältprovtagning och materialanalyser i form av exempelvis packningskontroll, kornstorleksfördelning, vattenkvot och permeabilitet. Mobila laboratorier kan inrymmas i en för verksamheten specifikt framtagen vagn, bod eller i en fast lokal. De mobila laboratorierna är en direkt förlängning av vår rikstäckande laboratorieverksamhet inom geoteknik, bergkross och vägmaterial. Tillsammans med våra rikstäckande laboratorier kan vi erbjuda en unik helhetslösning som är skräddarsydd efter projekts beskaffenhet. Vi tar oss an små som stora uppdrag med allt från provtagning och laboratorieanalyser till inmätning. Vi anpassar arbetstider och bemanning efter projektorganisation.

Ett mobilt laboratorium lämpar sig vid exempelvis byggnation/höjning av gruvdammar, vägprojekt, vindkraftparker eller markarbeten vid upprättande av större byggnader. Om inte ett mobilt laboratorium passar i just ditt projekt kan vi hitta en lösning med exempelvis uthyrning av provtagare, analyser i våra fast laboratorium.

Kontaktpersoner

Laboratoriechef Stockholm
Maria Gkatsou
Tel: 076 980 34 99
Mailadress: maria.gkatsou@mitta.se
Beställning: Labb-sthlm@mitta.se

Laboratoriechef Luleå
Johan Renström
Tel: 070-368 79 94
Mailadress: johan.renstrom@mitta.se

Laboratoriechef Göteborg
Meraf Berhe
Tel: 076-852 45 09
Mailadressmeraf.berhe@mitta.se

Kvalitetsansvarig Labb Sverige
Johan Renström
Tel: 070-368 79 94
Mailadress: johan.renstrom@mitta.se

Operativ Chef Sverige
Dan-Erik Nordin
Tel: 073-057 19 45
Mailadressdan.erik.nordin@mitta.se

Beställningsblanketter

För användare av Google Chrome:

Högerklicka och välj sedan att öppna den blankett du vill använda i ett nytt fönster eller en ny flik.

Det går även bra att ta direkt kontakt med det labb som är tänkt som mottagare av proverna för att få hjälp med er beställning.

Vi jobbar med att åtgärda problemet.

Med vänlig hälsning Mitta lab.


Prislista Stockholm-Luleå 2021
Prislista Geolab Göteborg 2021
Beställning-Geolab Göteborg
Beställning-Miljö Luleå
Beställning-Geologi Luleå
Beställning-Ballast Luleå
Beställning-Geolab Luleå
Beställning-Geolab Stockholm
Beställning-Geologi Stockholm
Beställning-Ballast Stockholm
Beställning-Mätosäkerhet
Beställning-Infiltration Luleå
Beställning-Infiltration Stockholm
Faktablad infiltration

Våra lab

Image

Ackrediterade laboratorieanalyser

Mitta Lab i Luleå och Stockholm är ackrediterat av Swedac för väg-, ballast- och geotekniska laboratorieundersökningar. Detta innebär att våra laboratorier utför analyser enligt gällande standarder och rutiner samt genomför regelbunden egenkontroll och kalibrering av utrustningen, vilket garanteras genom Swedac’s årliga kontroll av laboratorieverksamheten.

Image